EIPCLOUD Säkerhetsanalys

Genom en grundlig översyn av er informations- och IT-säkerhetspolicy, ert säkerhetsmedvetande, er fysiska säkerhet och personalsäkerhet skapar vi en komplett kartläggning av er säkerhetsstatus. Baserat på insikter om nuläget identifieras prioriterade åtgärder.

EIPCLOUD Säkerhetsanalys levererar en tydlig bild av vilka åtgärder som krävs för att höja er informationssäkerhetsnivå på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Hotbildsanalys

  • Tidigare incidenter.
  • Kravställning (Myndigheter, Kunder, Certifieringar).
  • Utbildningsnivå användare.

Informationanalys

  • Samanställning av vilken typ av information som hanteras inom organisationen.
  • Identifiera särskilt skyddsvärd information.

Säkerhetschecklista

  • Vi gå igenom de punkter som behöver uppfyllas för att uppnå en god grundsäkerhet.

Dokumentation

  • Finns nödvändig dokumentation (IT-policy, Inventering av utrustning, mjukvara och licenser), GDPR, IT-incidentresponsplan.
  • Finns rutiner för onboarding och offboarding av medarbetare?

Rapport

  • Säkerhetsanalysen resulterar i en rapport där vi beskriver nuläget och vilka åtgärder vi rekommenderar för att nå en god grundläggande säkerhet.

Kontakta kundansvarig Peter Myrefjord för att boka in en säkerhetsanalys för ert företag.